Algemene voorwaarden

1. Gebruiker en wederpartij

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Financieel adviesbureau Danny van der Horst B.V. t.h.o.d.n. De Beleggershypotheek, gevestigd te Den Haag aan het Oosteinde 55, 2548 AK, hierna te noemen: “De Beleggershypotheek”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van De Beleggershypotheek en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor De Beleggershypotheek werkzaam zijn.

1.2 De wederpartij van De Beleggershypotheek is degene aan wie De Beleggershypotheek enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “Opdracht-gever”.

1.3 Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met De Beleggershypotheek en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.4 De Beleggershypotheek treedt op als adviseur en bemiddelaar. De financiële instelling is de aanbieder van financiële producten, en de partij bij wie het financieel product wordt afgesloten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Beleggershypotheek gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door De Beleggershypotheek gesloten overeenkomsten waarbij De Beleggershypotheek zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden De Beleggershypotheek slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen De Beleggershypotheek en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3 Aan De Beleggershypotheek verstrekte opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen van De Beleggershypotheek, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Door De Beleggershypotheek opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren vormen altijd slechts een indicatie van de tijd die benodigd is voor de werkzaamheden. Het betreft geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Offertes, aanbiedingen en advies

3.1 De door De Beleggershypotheek gepresenteerde maar door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder.

3.2 Aan door De Beleggershypotheek ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan De Beleggershypotheek een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 Door De Beleggershypotheek aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

4. Communicatie

4.1 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan De Beleggershypotheek heeft bekend gemaakt, mag De Beleggershypotheek erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens emailadres.

4.2 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan De Beleggershypotheek heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht De Beleggershypotheek heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is De Beleggershypotheek toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van deskundige derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: taxatiekosten, makelaarskosten, kosten van een bouwkundige keuring, kosten in verband met de Nationale Hypotheek Garantie en notariskosten. Inschakeling van derden geschiedt na overleg en goedkeuring door de Opdrachtgever.

5.2 Voor zover De Beleggershypotheek bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

De Beleggershypotheek is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

6. Honorarium en betaling

6.1 Het voor haar dienstverlening aan De Beleggershypotheek toekomende honorarium bij complexe en impactvolle producten wordt via een uurtarief of vast honorarium overeengekomen en wordt schriftelijk met u vastgelegd. Eventuele door De Beleggershypotheek van de financiële instelling ontvangen provisie wordt met u verrekend.

6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.

6.3 Facturen van De Beleggershypotheek dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door De Beleggershypotheek voorgeschreven wijze.

6.4 Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem door of namens de financiële instelling in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico alsmede kunnen leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft. De Beleggershypotheek is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade zijdens Opdrachtgever of derden.

6.5 Indien Opdrachtgever de door De Beleggershypotheek aan hem verzonden facturen niet tijdig voldoet, raakt hij over het ontbetaald gebleven bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling het openstaande bedrag niet voldoet, raakt hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande factuur.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan De Beleggershypotheek die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, veranderingen in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de waarde van de woning enzovoort.

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeen-komstig de gemaakte afspraken ter beschikking van De Beleggershypotheek zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is De Beleggershypotheek bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7.3 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoorde-lijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan De Beleggershypotheek verschafte informatie. Als De Beleggershypotheek meer tijd of extra kosten moet besteden aan de uitvoering van de opdracht doordat informatie niet tijdig of volledig is aangeleverd, dan belast De Beleggershypotheek de hieraan verbonden extra kosten door aan Opdrachtgever.

7.4 De financiële instelling kan op grond van de hypotheek- of verzekeringsvoorwaarden gerechtigd zijn om de hypotheek of de verzekering te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan, als achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van De Beleggershypotheek alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Beleggershypotheek bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van De Beleggershypotheek wordt uitgekeerd, inclusief het door De Beleggershypotheek te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheids-verzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in lid 1 bedoelde beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van De Beleggershypotheek in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, van De Beleggershypotheek alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door De Beleggershypotheek bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium of de door De Beleggershypotheek ontvangen provisie. Voorts is de aan-sprakelijkheid van De Beleggershypotheek beperkt tot de directe schade van opdrachtgever, zodat indirecte schade waaronder begrepen bedrijfs-schade, gevolgschade, gederfde winst e.d. niet voor vergoeding in aanmerking komt.

8.3 De Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door De Beleggershypotheek gebruikte software of computerprogrammatuur, tenzij deze schade door De Beleggershypotheek kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogramma-tuur.

8.4 De Beleggershypotheek voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daarom aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.5 De Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.6 De Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan De Beleggershypotheek verzonden (email) berichten De Beleggershypotheek niet hebben bereikt.

8.7 De Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte rente of premies voor door hem, na bemiddeling van De Beleggershypotheek, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 De Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de financiële instelling er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.9 In het geval De Beleggershypotheek adviseert en/of bemiddelt bij financiële producten met een beleggingscomponent, verschaft De Beleggershypotheek slechts een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. De Beleggershypotheek is nimmer aansprakelijk voor schade aan de kant van de Opdrachtgever, die direct of indirect voortvloeit uit een tegenvallende waardeontwikkeling van financiële producten en/of het tegenvallen van rendement van financiële producten.

8.10 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van De Beleggershypotheek voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar (feitelijk) leidinggevenden.

9. Overmacht

9.1 De Beleggershypotheek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor De Beleggershypotheek redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van De Beleggershypotheek ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht bestaande omstandigheden.

10. Diversen

10.1 Op alle aanbiedingen en offertes van De Beleggershypotheek alsmede de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen De Beleggershypotheek en Opdrachtgever gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

10.3 Klachten met betrekking tot door De Beleggershypotheek verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van De Beleggershypotheek, te worden ingediend bij De Beleggershypotheek. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

10.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens De Beleggershypotheek in verband met door De Beleggershypotheek verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 56630778.

De Beleggershypotheek

Stevinstraat 118, 2587 ER 's-Gravenhage
+31 (0)70 - 219 52 70
info@debeleggershypotheek.nl

Maandag t/m vrijdag van
09:00 tot 17:30 uur (’s avonds op afspraak)
Zaterdag op afspraak geopend

De Beleggershypotheek

Oosteinde 55, 2548 AK 's-Gravenhage
+31 (0)70 - 219 52 70
info@debeleggershypotheek.nl

Maandag t/m vrijdag van
09:00 tot 17:30 uur (’s avonds op afspraak)
Zaterdag op afspraak geopend

Particuliere woningen financieren

© Copyright 2016 De Beleggershypotheek | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring | Autoriteit financiële markten